regulamin ekarty prezentowej

Słowniczek

„Wydawca” – Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch, ul.Grunwaldzka 17, 31-524  Kraków będąca wydawcą Ekarty Prezentowej;
„Ekarta Prezentowa” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w Sklepie Internetowym senna-sowka.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;e karta prezentowa 100 pln
„Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Senna Sówka w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej;

I. Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Ekarty Prezentowej oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym senna-sowka.pl. Nabycie Ekarty Prezentowej może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego senna-sowka.pl.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Ekarty Prezentowej. Zapłata za Ekartę Prezentową może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.
 3. Ekarty Prezentowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Ekarty Prezentowej.
 4. Ekarta Prezentowa może być użyta w Sklepie Internetowym senna-sowka.pl przy wyborze sposobu płatności – płatność z góry.
 5. Ekarta Prezentowa (w tym środki zapisane na „Twoich środkach”) nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Ekarta Prezentowa może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu produktów za pomocą Ekarty Prezentowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego senna-sowka.pl. Pierwsze użycie Ekarty Prezentowej w Sklepie Internetowym senna-sowka.pl powoduje zapisanie środków znajdujących się na Karcie Prezentowej na „Twoich środkach” w ramach konta osoby, która jej użyła.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Ekartą Prezentową, jak również za utratę lub uszkodzenie Ekarty Prezentowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Ekarta Prezentowa są ważne i aktywne przez okres kolejnych 3 (trzech) miesięcy od daty ich zakupu.
 9.  Upływ terminu ważności Ekarty Prezentowej przed jej wykorzystaniem uniemożliwia skorzystanie z niej, z zastrzeżeniem pkt III.5 niniejszego załącznika


II. Zasady korzystania

 1. Przy realizacji Ekarty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Ekarty Prezentowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Ekarty Prezentowej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny nabywanych produktów przelewem bądź za pomocą płatności online transferuj.pl gdy wartość nabywanych produktów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Ekarty Prezentowej.
 3. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Ekartą Prezentową wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Ekarty Prezentowej lub do upływu terminu ważności Ekarty Prezentowej. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Ekarty Prezentowej w następujących przypadkach:
  a) upływu terminu ważności Ekarty Prezentowej,
  b) braku środków na Ekarcie Prezentowej.

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

 1. Ekarty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Ekarty Prezentowej następuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym senna-sowka.pl z momentem zakupu karty przez Nabywcę.
 3. Ekarta Prezentowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
 4. Doładowania Ekarty Prezentowej jest możliwe poprzez zasilenie „Twoich środków” jakimikolwiek środkami pieniężnymi.

IV. Rozliczenia i reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Ekart Prezentowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje dotyczące dotyczące Ekarty Prezentowej mogą być przesyłane na piśmie na adres Wydawcy z dopiskiem „Ekarta Prezentowa – reklamacja”.

V. Postanowienia końcowe

 1. Nabycie Ekarty Prezentowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Ekarty Prezentowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Ekarta Prezentowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Ekarta Prezentowa są formą bonu towarowego.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.senna-sowka.pl.
 4. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego senna-sowka.pl, dostępnym na stronie internetowej www.senna-sowka.pl/regulamin, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.